Föreningen

Trivselregler

 

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

 

Ansvar för ordningen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset/husen.

 

Alla är skyldiga att känna till och rätta sig efter trivselreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

 

För vem gäller reglerna

Trivselreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för andrahands-hyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

 

Vad händer om trivselreglerna inte följs

Enligt bostadsrättslagen kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar om trivselreglerna inte följs. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid först anmana medlemmen att följa reglerna. Först därefter och om medlemmen trots anmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

 

Har Du frågor?

Har Du funderingar över något som tas upp i dessa trivselregler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

 

1. Allmän aktsamhet och hänsyn

• Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

• För allas trevnad tänk på att visa respekt och omtanke för dina grannar.

• Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med fastighetsskötaren, i andrahand jouren (se anslag i tvättstugan (öfre Skolallén) samt i soprummet (nedre Skolallén) eller med någon i styrelsen.

 

2. Allmän säkerhet

• Kontrollera noga att alla låsta dörrar i fastigheten går i lås efter in-och utpassering.

• Släpp inte in någon okänd person i våra allmänna utrymmen av fastigheten.

• Meddela grannar eller styrelsen om Du är bortrest under en längre tid.

 

3. Brandsäkerhet

• Var försiktig med eld

• Blockera ej entréer och trappuppgångar (Branskyddslagen)

• Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare

• Ytterligare information om brandsäkerhet lämnas av styrelsen.

 

4. Om gemensamma kostnader

Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Meddela fastighetsskötaren om kranar står och droppar. Kostnader för vatten och el betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt. Följ reglerna gällande sophanteringen.

 

5. Mattpiskning

All piskning av mattor skall ske vid där för avsedd piskställning.

 

6. Tvättstuga

Föreningen har totalt en allmän tvättstuga. Bokningschema och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan. OBS! Mattor får inte tvättas i tvättmaskiner avsedda för hushållstvätt.

 

7. Cyklar och mopeder

Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelrum eller parkeras i avsedda cykelställ.

 

8. Entré och trappuppgång

• Rökning är inte tillåten i fastighetens gemensamma utrymmen.

• Här får inte finnas cyklar, barnvagnar, rullatorer etc. p.g.a. brandsäkerheten.

 

9. Gården

• Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut.

• Gården är till för alla boende och får gärna användas för arrangemang. Glöm inte att i förväg informera grannarna. Gårdsfester måste dock vara avslutade senast kl. 23.00 om inte annat överenskommits.

• Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till fläckar eller på annat sätt skadarfastigheten. Tag själv bort utbrunna marschallburkar, eventuella stearin-och sotfläckar.

• Skötsel av gården sker enligt schemalagd arbetsordning.

 

10. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter

• Föreningen vill uppmuntra till källsortering och kompostering. Markerade kärl för olika avfallstyper finns placerade i grovsoprummet. Vänligen respektera indelningsordningen av miljöhänsyn. Sopkärl får endast användas för sedvanligt hushållsavfall (se mer nedan). Se till att soppåsarna är väl förslutna. Lägg inte vassa föremål i soppåsen så att någon kan komma till skada.

• Grovsopor ska lämnas på anvisad plats. Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme.

• Föreningen åtar sig inte att forsla bort byggavfall

• Miljö- och brandfarliga produkter hanteras enskilt av varje hushåll på ett betryggande sätt –restprodukter ska lämnas in på närmaste miljöstation – Bromma eller Skå11.

 

Källarförråd Öfre Skolallén

I källarförråden kan personliga tillhörigheter förvaras. Varje lägenhetsförråd är märkt med lägenhetsnummer. Gångarna skall dock hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källarförråden. Inga brandfarliga ämnen får förvaras i förråden.

 

12. Garage/parkering

• Innehavare av garageplats är skyldig att se till att den hålls i bra skick.

• Tomgångskörning i garaget är inte tillåten.

• Fordon som står i garaget skall inte förorena garaget i form av läckage etc.

• Tvätta bilen helst i anläggning som har möjlighet att ta hand om miljöfarliga ämnen

• Mer information om ordningsregler finns i hyresavtalet för garageplatsen.

• Parkering skall ske på anvisad plats, enligt områdets parkeringsförordning.

 

13. Husens exteriör

• Det är inte tillåtet att fästa några föremål på fasaden utan styrelsens skriftliga tillstånd.

• Paraboler får inte monteras på fasaden.

• Den som vill sätta upp markiser skall ansöka om skriftligt tillstånd hos styrelsen.

 

14. Husdjur

Innehavare av husdjur ansvarar för att dessa inte stör eller förorenar på eller i fastigheten. Husdjur får inte rastas på gården.

 

15. Störningar

För att vi alla ska trivas är det viktigt att vi inte stör varandra. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Bostadsrättslagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i samtliga gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, tvättstuga samt gård.

Hänsyn gäller dygnet runt men man får inte föra oljud mellan kl. 22.00 – 07.00 söndag t o m torsdag. Fredag och lördag gäller kl. 23.00 – 08.00.

Meddela gärna dina grannar om du ska ha fest.

Särskilt störande arbeten som t ex maskingräsklippning eller borrning skall ske mellan 08.00 – 21.00 måndag – fredag. Lördag – söndag gäller tiden mellan kl. 10.00 – 16.00. Om Du kommer att störa vid upprepande tillfällen, t.ex vid renovering, skall du anslå detta i porten/till grannar. I meddelandet uppger du vem du är, under vilken tidsperiod arbetet kommer att ske samt var du kan nås.

 

16. Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och görs på föreningens blankett samt innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Tänk på att Du som hyr ut är fullt ansvarig under hela andrahandsuthyrningen.

 

17. Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner-och ytterdörrar. Om något går sönder måste Du se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. Vid renovering i våtutrymmen skall arbeten utföras på ett fackmannamässigt sätt samt enligt gällande branschregler.

 

18. Elektriska/VVS installationer

Alla el- och VVS-installationer ska utföras fackmannamässigt och enligt gällande branschregler.

 

19. Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför störande arbeten i lägenheten. Dessa arbeten skall utföras enligt reglerna för störande arbeten i punkt 15.20.

 

Försäkring

Brf Skolallén har en kollektiv tilläggsförsäkring som täcker bostadsrättsansvaret vilket innebär att lägenhetsinnehavaren inte behöver ha något bostadsrättstillägg på sin egen, privata hemförsäkring

 

20. Avgift

Avgiften till föreningen betalas månadsvis och skall vara föreningen tillhanda senast förfallodagen. Betalning ska ske via autogiro. I avgiften ingår vissa, gemensamma driftskostnader.

 

21. Om Du tänker flytta

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

 

Dessa trivselregler har beslutats av styrelsen 2008-05-05